Kontakt

Szybki kontakt

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w serwisie zwanym sklepem internetowym o adresie www.plynnymagnez.pl

  1. Administratorem podanych przez Państwa danych m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, kodu pocztowego, adresu zamieszkania, nazwy firmy/organizacji, numery NIP/KRS/REGON, bądź innych które Państwo prześlą indywidualnie poprzez formularz kontaktu bądź adres e-mail serwisu/administratora jest firma PH ENTERPRISE sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ławy 28, 97-400 Bełchatów, miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia w Łodzi, XX wydział gospodarczy krajowego rejestruj sądowego, KRS: 0000636457, REGON: 365371305, NIP: 0000636457, biuro@phenterprise.pl, tel. +48 798 979 147.

  2. PH ENTERPRISE Sp. z o.o., dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania z obowiązującym prawem. PH ENTERPRISE Sp. z o.o. zapewnia, że zbieranie danych jest dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu zniekształceniu, przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zebrane dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  3. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować na adres biuro@plynnymagnez.pl

  4. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane do celów udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie zgodnie z powyższym formularzem kontaktu i polami danych do uzupełnienia jakie w nim są zawarte.

  5. Państwa dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu w sprawie będącej przedmiotem pytania. Mimo wszystko możliwe jest, iż dane z tytułu różnej formy Państwa działania, zapytania przesłanego poprzez formularz, czy też inne formy wymagającej na udzielenia Państwa danych osobowych mogą zostać usunięte automatycznie w ciągu 72h bądź będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  6. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29.08.1997r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25.05.2018 r.), co oznacza, że przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się na podstawie Państwa zgody.

  7. Odbiorcami danych są upoważnieni właściciele/zarząd firmy oraz pracownicy/współpracownicy współadministratorów danych, którzy w celu wykonania swoich obowiązków mogą otrzymać do nich dostęp.

  8. Państwa dane osobowe bądź dane zawarte/ujęte w formularzu kontaktu będą użyte w różnym celu określonym w danym formularzu kontaktu, m.in. w procesie reklamacji produktów/paczki, kontaktu ze sklepem plynnymagnez.pl, dodania opinii produktowej, realizacji wysyłki kurierskiej, bądź innego celu, który wyniknie z Państwa danej potrzeby w określonym czasie i sytuacji.

  9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. Oznacza to, że odmowa podania przez Państwa danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z postawionego zapytania poprzez formularz zawarty na stronie bądź stronach sklepu plynnymagnez.pl

  10. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. W każdej chwili poprzez kontakt z nami na adres biuro@plynnymagnez.pl można przesłać określoną prośbę dot. swoich danych osobowych.

  11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

  12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratora danych PH ENTERPRISE Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie dalszych informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania i odpowiedzi

Najlepsze produkty z magnezem

Współpraca

Dołącz do grona partnerów
biznesowych i przyciągnij nowych klientów
powiększając swoją ofertę o  najpopularniejszy
Płynny Magnez w Polsce

Kontakt

Płynny Magnez
+48 798-979-147
biuro@plynnymagnez.pl